torsdag 1 mars 2018

Dagen efter dagen före

Han hade precis beställt en dubbel expsesso, tydliga pressväck på kostym byckorna.
Drar nonchalant fram en ciggaret ur etuin, silver, och en zippo tändare, guld.
Slår av locket, trixit, tänder ciggen, drar ett djupt bloss, medveten om att iaf någon betraktar.
Njuter, andas långsamt ut... får världens host attack, råkar slå till kaffe koppen, rycker till, spiller ner hela sin vita skjorta, allt rammlar och rasar omkring honnom. En duva pickar smulor.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alla hade satt sig ner kring elden, med bara glöden kvar. Gryning hade anlänt och allt förändrades med ljuset. Det hade varit en vild natt. Dans, musik, vin... Dionysiskt. Nu var allt som en dröm. Lågornas sken hade blivit sol-prana. Psytrance manglet till fågelsång. Lungt, stilla... ömsa.

söndag 8 oktober 2017

söndag 3 september 2017

Crown, Clown, Heyoka


Clownen är en intressant arketyp tycker jag. Den rör sig i nått slags gränsland mellan ytterligheter. Dels är den till för att roa och lätta upp stämningen, eller helt tvärtom för att belysa obekväma sanningar och kritisera makten.
(Makt är ju nån form av sinnessjukdom)
Den mest intressanta enligt mig är Heyoka, en indiansk helig clown. Black Elk var en Heyoka.

onsdag 13 januari 2016

Illuminati"Ett dussintal år före Godwins bok redigerade professor Weishaupt sin skrift (Tal till de nyupptagna (illuminaterna) eller "upplysta", en text som skulle läsas upp vid mottagningen för denna grad tillhörande ledamöterna i illuminaternas hemliga sällskap som grundats i Bajern och därifrån spritt sig över alla tysktalande områden. Fr.o.m 1784 förföljdes denna grupp och texten i fråga beslagstogs tillsammans med andra dokument.
I denna skrift utgår författaren från de primitiva människornas liv utan yttre tvång. Han pekar på hur med befolkningens tillväxt samhället utvecklas på grund av samordning, ursprungligen avsedd för nyttiga och hjälpsamma ändamål, men hur samhället senare urartade till kungadömen, stater och mänsklighetens förslavande ("nationalismen trädde i stället för kärleken till nästan") och slutar med att kräva förnuftigare relationer människorna emellan än dem som ligger till grund för staten... "Naturen har fört bort mänskligheten från vildheten och i stället givit oss staten. Efter det statliga stadiet inträder vi i en ny, förnuftigare etapp. I enlighet med våra önskningar bildar sig nya allianser människorna emellan, och med deras hjälp återvänder vi till vår utgångspunkt", d.v.s ett fritt liv, men på en högre nivå än de primitiva människorna. Staterna, denna övergående etapp, som är källan till allt ont, är således dömda att försvinna och människorna kommer att reorganisera sig mera förnuftigt. Det är i ett nötskal detsamma som Godwin säger, och även metoderna som ska föra till staternas försvinnande är i grunden desamma, nämligen intelligent undervisning och övertygelse. Här tillkommer däremot också den hemliga aktion som inte beskrivs i dokumentet, men i andra skrifter utgivna av samma hemliga sällskap. Weishaupt skriver i detta sammanhang: "Dessa medel är hemliga visdomsskolor, som under alla tider varit naturens och de mänskliga rättigheternas arkiv. Genom dessa skolor kommer människan att resa sig igen efter sitt fall, och de nationella staterna kommer utan våld att försvinna från jorden; den mänskliga rasen kommer att bli en enda stor familj och världen en boplats för förnuftigare människor."

Från boken - Anarkismen genom tiderna - av Max Nettlau (1934)

Vill bara dela med mig av vad jag hitta i en bok.
Titta på allt från alla vinklar.
Hur du tolkar det är upp till dig.

lördag 22 augusti 2015

Jag älskar 1800-tals Anarkism!

Blev glatt överraskad när jag upptäckte att Anarki är mer än punk och svarta inringade An. Att den har sina rötter i 1800-talet och ännu längre tillbaks.
An-Arki = ingen makt (eller ingen härskare)
Mon-Arki = 1 härskare
Tycker att Anarki känns som det mest naturliga tillståndet, och det har ingenting med kaos att göra!


3 av dom tidigaste anarkisterna: Peter Kropotkin, Michail Bakunin och Pierre-Joseph Proudhon.

Krapotkin:

"Den fråga som Anarkismen uppställer, kan uttryckas så: "Vilka samhällsformer garantera för ett visst samhälle och för mänskligheten, den största summan av lycka, och följaktligen, av livskraft?" - "Vilka samhällsformer tillåta bäst denna summa av lycka att tillväxa och utveckla sig - d.v.s tillåter lyckan att bli fullständigast och allmännast?" Detta ha vi även givit formeln av framsteg. Önskan att hjälpa utvecklingen i denna riktning bestämmer anarkistens sociala, vetenskapliga, artistiska ect. verksamhet.

Ur boken - Anarkism och modern vetenskap
Av - Peter Krapotkin


Bakunin:

"Bismarckianismen, d.v.s militarismen, polisvälde och finansmonopol förenat i ett system som bär namnet - den nya statstanken, segrar överallt. Kanske kommer det att gå tio eller femton år under vilka denna mäktiga och vetenskapliga förnekelse av hela mänskligheten kommer att vara segerrik. Jag säger inte, att man nu ingenting kan göra, men denna nya sak behöver en ny metod med huvudsakligast friska unga krafter.

Från boken: Ett liv för friheten
Av: Rudolf Rocker


Alexander Berkman (Emma Goldmans livspartner):

"Med "människans grymhet mot människan" är inte sista ordet sagt. Sanningen ligger djupare. Det är ekonomiskt slaveri, den vilda kampen för smulorna, som har förvridit människorna och gjort dem till vargar och får.
Sanningen är att det är systemet snarare än de ensklida människorna som är upphovet till nedsmutsandet och förnedringen."

Ur boken: Farväl Aleck, en anarkists fängelseminnen
Av: Alexander Berkman


Krapotkin:

"Det lärde mig också hur små människans behov i själva verket är så snart hon bryter sig ur den konventionella civilisationens trollkrets."


På frågan om hur Anarki skulle yttra sig, vill jag citera Louise Michel:

"Hur skall larven kunna veta hur hon kommer att tänka och känna som fjäril?"fredag 31 juli 2015

Tristessen är våran fiende!!

"Man skulle faktiskt kunna säga att det under de senaste 30 åren har konstruerats en omfattande byråkratisk apparat för att alstra och bevara hopplösheten, en jättelik maskin utformad för att förinta varje föreställning om en annan möjlig framtid. Till grund för denna ligger - som en reaktion på 1960- och 70-talets omvälvningar - en formlig besatthet bland världens ledare vid att förhindra sociala rörelser från att växa, blomstra eller föreslå alternativ; vid att se till att de som utmanar den rådande maktstrukturen aldrig, under några omständigheter, ska få framstå som framgångsrika. För att åstadkomma detta krävs en enorm apparat av arméer, fängelser, polisstyrkor, olika typer av privata vaktbolag, liksom en polisiär och militär informationsapparat och propagandamaskiner av alla upptänkliga slag, varav de flesta inte angriper alternativen direkt, utan snarare arbetar med att skapa ett genomgripande klimat av rädsla, chauvinistisk likriktning och allmän misströstan som får varje tanke på en annorlunda värld att framstå som en meningslös fantasi."

          Ur - Skuld (de första 5000 åren) - Av David Graeber


lördag 26 maj 2012

Fri Energi

"I USA, och i de flesta andra länder finns ett finansmonopol. Detta pengamonopol är uteslutande i händerna på några få privata fondbanker, och dessa banker ägs i sin tur av de rikaste familjerna i världen. Deras plan är att söka kontrollera världens kapitalresurser, och på så vis kontrollera varje persons liv genom tillgången (eller icketillgången) på gods och tjänster. En oberoende källa av rikedom (fri energi) i händerna på var och en förstör alla planer på permanent världsherravälde."
"De rikaste finansfamiljerna och deras centrala bankinstitutioner är i första hand kraften som arbetar för att senarelägga allmänhetens tillgång på fri energi. Deras motiv är tron på den gudomliga rätten att härska, girighet och deras omättliga behov av att kontrollera allt och alla. Vapnen de har använt för att driva igenom denna senareläggning inkluderar skrämsel, genom ”experter” som förklarar hur det egentligen ligger till, uppköp av teknologi som blir lagd på hyllan, mord och mordförsök på uppfinnarna, karaktärsavrättningar, mordbränder, och en bred samling av finansiella incitament och disincitament för att manipulera möjliga anhängare. De har också ingett allmänheten en acceptans av en vetenskaplig teori som säger att fri energi är omöjligt (termodynamikens lagar)." - Peter Lindemann - Rikare Liv Fri Energi

lördag 10 mars 2012

Hopi "rumtid""Hopi-språket kan sägas vara uppbyggt på två kosmiska grundformer. Whorf kallar dem DET OBJEKTIVA och DET SUBJEKTIVA.
Det objektiva (eller det manifesta) inefattar allt som är eller har blivit uppenbart för våra sinnen. Det historiska och fysiska universum tillhör således Det objektiva eller är den objektiva, manifesta, klart påtagliga svären. Men lägg märke till att i denna yttre sfär finns för hopis ingen skillnad, ingen skiljelinje, mellan det förgångna och det närvarande.
Dessa två tidsaspekter som tillhör vårt sätt att tänka är i hopi-världen en och samma dimension, ett slags oändligt utvidgat nu, där allt som "har hänt" fortfarande är med i skapandet av tillvaron. Denna "varaktighet" eller "fortvaro" (det finns ingen språklig motsvarighet för hopis ord för detta) har dessutom en geografisk utsträckning (jag ska senare återkomma till denna komplicerade form av "rumtid").
Om vi nu kan säga att våra två tidsaspketer förfluten och närvarande tid täcks av hopi-språkets ena grundform Det objektiva, så tillhör däremot vårt framtid Den subjektiva sfären hopi-språkets andra grundform.
Men i Det subjektiva finns inte bara det framtida utan också allt som kan hänföras till mentala inre processer - allt som förnims på det själsliga planet är således både det framtida och tankarna, förnimmelserna som sådana. Också att minnas, återkallandet av något som finns/fanns i Det objektiva, har gått upp i någonting efter dess egen händelse i Det objektiva - därför tillhör detta "minne" återigen framtiden, dvs Det subjektiva, längtande planet som strävar efter att på nytt manifestera sig i det yttre. Allt "inre" är för hopis framtid.
Denna subjektiva sfär kallas på hopi-språket för tunátya, vilket just betyder "hopp", "längtan". Och det vi kallar själ omskriver hopis med "det som förnims i hjärtat" - inte bara i människans hjärta utan lika mycket i växternas, djurens och tingens "hjärta".
Av detta kan vi avläsa en speciel hopi-upplevelse av den framtida aspekten: det "framtida" finns konkret förankrat i själva omgivningen som "hjärtepunkter" eller frögömmor i växterna, djuren och tingen. Och från dessa hjärtepunkter gror och utvecklar sig det som med tiden ska manifestera sig i Det objektiva - men med den viktiga distinktionen att denna utveckling av det som ännu är osynligt sker i individuella förlopp allt efter varje arts inneboende förutsättningar - stenar och berg omges av en helt annan "framtid" än t ex växter. Denna individuella "tid" (eller möjlighet till utveckling) som är så att säga rumsligt förankrad i landskapet öppnar redan lite av den speciella "rumtid" som är så säregen för hopi-upplevelsen och som ger landskapet ett intensivare och helt annorlunda utseende.
Hopi-folket har som alla indianfolk en animistisk uppfattning och skiljer inte mellan materia och ande. Allt är liv. Och detta subjektiva plan som får hela landskapet att vibrera, finns i sin djupaste framvällande form i någonting som en hopi av bävan nästan är förbjuden att nämna: Universums Hjärta, eller Andningens Ande.
Denna subjektiva sfär, som hos hopi-folket är fylld av intensivt dynamiskt liv, har därför ingenting av det som vi lite nedsättande kallar "privat" eller "subjektivt". Snarare är den "ett kollektivt inre" som omfattar hela folkets mentala och intellektuella liv. Oskiljbar från detta finns här också den relgiösa känslan, eftersom hopis inte känner någon gräns mellan pragmatisk erfarenhet och intuitionen om vissa osedda fenomen - det vi kallar mystik. Denna relgiösa känsla som kommer till uttryck vid deras högtider kan ses som en fokusering av ett starkt längtande tryck mot förändring, mot växande in i det manifesta, objektiva yttre.
Det framtida är som sagts tidigare ingenting skilt från människan, utan är med henne redan från början i sin gryende och växande form. Och just genom denna ständiga uppmärksamhet på det framtida tror man sig också påverka och rikta det man vill förverkliga."

-Livets väg-

torsdag 12 maj 2011

Yoga Tantra Meditation


"Yoga är ett gammalt sanskritord. Det betyder förening eller enhet."
"Vi finner kunskap om meditation och liknande metoder i så skilda kulturer som de centralamerikanska, den gamla nordiska, det gamla Egypten, Babylon och Rom, Sufismen (en levande arabisk tradition, som sägs härstamma från dervisherna i Egypten), Kina och naturligtvis Indien. Pythagoras hade en skola där han bland annat lärde ut meditation, och den romerska kejsaren Marcus Aurelius skrev en bok i ämnet. Innan den Nordamerikanska indiankulturen krossades av de europeiska inkräktarna, var det en del av kulturlivet där att bli invigd i meditation. Genom olika metoder lärde man sig att "spegla sig själv."
"På det vikingatida Osebergsskeppet i Oslo finns ett ämbar med lotusställningen som del av handtaget ; det uppges vara av irländskt eller keltiskt ursprung. Debatten om ordets och tankens kraft, från suggestion till mantra, är inte heller ett enbart asiatiskt fenomen. I Norden har vi källor som vittnar om en djupgående kunskap om dessa metoder och den verkan de har. I det finska folkeposet Kalevala finns begrepp som maktord, urord, ursprungsord, och födelseord. I de nordiska folkvisorna har vi runkonsten, allt detta har varit känt och använts som ljud och magiska tecken på samma sätt som indiska mantra."
"När den kristna sekten i Europa växte sig stark och blev en etablerad kyrka, började den på ett "allvetande" sätt undertrycka oliktänkande till och med inom kyrkan själv - ja, det gör den ju fortfarande - så att all sådan kunskap endast kunde föras vidare i hemliga sällskap."
"För vissa människor är blotta existensen av den tantriska sexuella handlingen än idag ganska revolutionerande."
"Jag har sett en tantrisk skrift från Bengalen, där det hävdas att dessa ritualer har sitt ursprung i Norden, Thule, vilket är skandinavien och norr därom. Naturligtvis är det inte det viktiga om den är av indiskt eller skandinaviskt ursprung, utan att den är en del av ett gemensamt arv."

- Swami Janakananda -

The illuminated chakras

söndag 27 mars 2011

Laterna Magica

"Intressant nog så verkar både mystiska religioner och modern kvantfysik vara överens vad gäller verklighetens sanna natur: tid och rum är bara konstruktioner av det mänskliga medvetandet som skapats av vårat sinne. Den verklighet vi uppfattar som solid och oberoende existerar egentligen inte självständigt; den är helt enkelt en projektion som har sitt ursprung i vårt sinne. Vissa kallar den maya, en dröm, en illusion, och andra beskriver den som en fullständigt omslutande film... - Inre vägar till yttre rymden -


Athanasius Kircher uppfann laterna magica, förgångaren till projektorn och nutidens biografer. Han var med i Jesuitorden som är vatikanens egna ordenssällskap (vars general kallas "The Black Pope"

Jag undrar hur vi påverkas av bilden vi få av det förflutna? Hur den ändrar uppfattningen utav nutiden, och förståelse inför framtiden? Jag undrar varför kyrkan brände alla dessa häxor? Vad är det för bild vi inte får ta del av?

"På sextonhundratalet i Sverige skrevs en lag, som i sin tur innehöll fyra lagar, som skulle försvåra samernas trolldomsarbete. Det som förbjöds var: att prata med en hare, att göra upp en eld efter mörkrets inbrott, att krama ett träd, och att rida på en älg! Denna lag finns fortfarande kvar i Svea Rikes lagbok!"

Jolanda den tredje professor i häxkonst.

onsdag 16 februari 2011

Alkemi och Magi

Alkemi! När dom flesta hör ordet så dyker det genast upp en förenklad föreställning om en grå skäggig gubbe som sitter i ett bubblande, fräsande kemi laboratorium i en källare nånstans och försöker framställa guld.

Ofta lämnar man ordet där och tänker:
- Ja, galna gubbar finns det gott om!

Men tittar man lite närmare så märker man ganska snart att det handlar mer om metaforiska, psykologiska processer. Försök till att förklara och förädla "det själsliga guldet."

Kort klipp med Carl Jung om AlkemiMagi är ett annat ord laddat med fördommar. Men ser man bara på det som "läran om energi" så känns det kanske inte lika mystiskt att slå sig ner vid bordet och diskutera strängteorin över en kopp te med Einsein!?

Många orden sällskap sysslar med magi: Gyllene Gryningen

torsdag 11 mars 2010

Detta är en tankeställare.........

"Washington DC, en tunnelbanestation en kall januarimorgon 2007.
En man med violin spelar Bach i en timme.
Under den timmen passerar ca 2000 personer.Efter 3 min spelande uppmärksammar en medelålders man musikanten och drar ned tempot i sina steg. Han stannar några sekunder och fortsätter sedan vidare.

Efter 4 min:
Violinisten får sin första dollar. En kvinna kastar myntet i hans hatt utan att stanna.

Efter ca 6 min:
En yngre man lutar sig mot staketet och lyssnar en stund, men tittar snart på klockan och går vidare.

Efter 10 min:
Ett barn i 3-årsåldern stannar, men modern drar honom vidare. (Flera barn stannade men blev utan undantag omgående ivägsläpade av sina föräldrar)

Efter 45 min:
Violinisten har spelat oavbrutet. Endast 6 personer har stannat för att lyssna en kort stund.
Ett 20-tal personer har lagt pengar i hans hatt, men de flesta utan att sakta in. Violinisten fick ihop 32 dollar sammanlagt.

Efter 1 h:
Musikanten slutar att spela och det blir tyst. Ingen lägger märke till att han slutar, ingen applåderar.

Sanningen:
Musikanten som spelade är Joshua Bell, en av världens främsta nu levande violinister och musiker. Han spelade några av Bachs mest krävande stycken på en violin värd 3,5 milj dollar.
Två dagar tidigare spelade Joshua Bell för utsålda hus i Boston, biljetterna kostade i genomsnitt 100 dollar.

Detta är en sann historia. Joshua Bells inkognitospelning på T-banestationen organiserades av Washington Post, detta som en del av ett sociologiskt experiment om perception, smak och människors prioriteringar.
Man ställer frågan: "Lägger vi överhuvudtaget märke till skönheten i en vardaglig miljö vid en opassande tidpunkt? Stannar vi till för att uppskatta skönheten? Känner vi igen en talang i ett oväntat sammanhang? Hur många av oss går på fina koncerter och betalar dyra pengar för något vi inte har vett att uppskatta?"
En slutsats i mängden:
Om vi inte väljer att stanna till när en av världens bästa musiker spelar några av världens bästa stycken på ett av världens finaste instrument.
HUR MYCKET ANNAT GÅR VI INTE MISTE OM?"